Érettségi vizsgák  

Aktuális érettségi időszak - 2023. május - június

Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
magyar nyelv és irodalom 2023. május 8., 9.00
matematika 2023. május 9., 9.00
történelem 2023. május 10., 9.00
angol nyelv 2023. május 11., 9.00
német nyelv 2023. május 12., 9.00
informatika, digitális kultúra 2023. május 15., 8.00
biológia 2023. május 16., 8.00
kémia 2023. május 18., 8.00
földrajz 2023. május 18., 14.00
fizika 2023. május 23., 8.00
vizuális kultúra 2023. május 23., 14.00
francia nyelv 2023. május 24., 8.00
spanyol nyelv 2023. május 25., 8.00

Középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2023. június 19-30.

Részletes időpont lista

 

A középszintű szóbeli érettségi vizsga nyilvánosságra hozott anyagai:

12. A magyar nyelv és irodalom
12. C magyar nyelv és irodalom
12. D magyar nyelv és irodalom
12. E magyar nyelv és irodalom
történelem
élő idegen nyelvek vizsgakövetelmények
angol célnyelvi civilizáció
informatika magyarul és angol nyelven
fizika
biológia
kémia
földrajz
testnevelés

 

Hasznos linkek:

A 2023. évi tavaszi érettségi vizsgák - Oktatási Hivatal

Korábbi érettségi időszakok feladatai és javítási-értékelési útmutatói

Az Oktatási Hivatal honlapja

 

Vizsgázónak szóló részletes tájékoztató

1. Az írásbeli vizsga menete

Tájékoztatás az adott írásbeli vizsga esetében

- a vizsgadolgozat részeiről,

- a vizsga időtartamáról és annak esetleges tagolásáról.

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, nemzetiségi nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.

- A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található, a tisztázati és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon (tisztázati és piszkozati lapok) is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot.

- A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban.

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll , a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon is feltüntette-e a saját nevét.

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből.

2. A használható segédeszközökről

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. (Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható segédeszközökről 1. sz. melléklet tartalmazza.) A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.

3. A vizsga megszakításának következményeiről

- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.

- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

4. A szabálytalanságról és annak következményeiről

(Meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen stb.)

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.

A vizsga befejezését követően szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja.

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.

5. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint – a vizsgázónak meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.edu.hu

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes