Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével (…)
Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”

(Kölcsey Ferenc)

Az Arany János Tehetséggondozó Programról

Az Arany János Tehetséggondozó Program az ezredfordulón azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy mérsékelje a társadalmi esélyegyenlőtlenséget, lehetőséget teremtsen az érdeklődő, továbbtanulni szándékozó hátrányos helyzetű fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására.

A célok megvalósítása érdekében az Oktatási Minisztérium 1999 decemberében pályázatot hirdetett gimnáziumok és velük együttműködő kollégiumok számára a kistelepülésen élő tehetséges gyermekek továbbtanulását biztosító Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Ekkor az ország legelismertebb középiskolái közül megyénként általában egy, összesen 21 intézmény nyerte el a megvalósítás lehetőségét. Jelenleg 23 intézménypár vesz részt ebben a tehetséggondozó tevékenységben.

A program működésének feltétele a települési önkormányzatokkal, a gyermekjóléti szolgálat helyi képviselőivel, az általános iskolákkal és a szülőkkel való szoros együttműködés, hiszen a jelentkezéshez szükséges tanulói pályázat elkészítése ezen szereplők aktív közreműködésével történik.

Ezen a területen is volt változás az elmúlt 21 év alatt: míg kezdetben csak az 5000 főnél kevesebb lakossal bíró kistelepülésekről pályázhattak a családok, jelenleg ilyen korlátozás nincs érvényben.

A tavalyi év legfontosabb változása, hogy már nem a települési önkormányzatok, hanem az általános iskolák nyújtják be a tanulók pályázatát.

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.edu.hu

Az Arany János Tehetséggondozó Program honlapja

Az Arany János
Tehetséggondozó
Program diákszemmel

A képzés öt évfolyamos: az Arany János Tehetséggondozó Programba bekerülő diákok speciális tanterv alapján előkészítő évfolyammal kezdik tanulmányaikat , ami alapvetően az általános iskolai tananyagra épülő gazdagító program. Ennek célja a kulturális, művelődési, tanulmányi hátrányok megszüntetése, a meglévő ismeretek elmélyítése, az esetlegesen hiányzó ismeretek pótlása, készségek kialakítása, a képességek fejlesztése. Az előkészítő évben kiemelt figyelem irányul a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tanulására, az angol nyelv és az informatikai ismeretek elsajátítására.

A tantervben meghatározó szerepe van az ún. Arany János-i blokknak: a tehetséggondozó osztályokban mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban önismereti, személyiségfejlesztő, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokat is tartunk a tanulóknak.

A nevelési célok megvalósításában minden évfolyamon fontos szerep jut a havonta megrendezett kollégiumi programhétvégéknek is.

Az elmúlt két évtized alatt az intézmények között országos szinten is szoros kapcsolat alakult ki, ami lehetővé teszi azt a szakmai műhelymunkát, ami bizonyítottan hatást gyakorol az egész magyar köznevelésre, hiszen a megszerzett tapasztalatok, az elkészült kiadványok a köznevelés minden szereplője számára hozzáférhetők, ilyen módon lényeges szerepet töltenek be a pedagógiai innovációban.

 

Az AJTP az Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban

Intézményünk 2001 óta vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. Pályázóink elsősorban a megye kistelepüléseiről érkeznek, de sok tanulónk jön az ország más részeiből is: Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Pest és Nógrád megyéből. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a települési önkormányzatokkal, az általános iskolai kollégáinkkal, akik jó szívvel ajánlják intézményünket a végzőseik figyelmébe.

Eddig 14 osztály 288 tanulója végzett intézményünkben; az érettségizők többsége jogosítvány, ECDL-bizonyítvány és nyelvvizsga birtokában fejezte be gimnáziumi tanulmányait.

A többlettámogatás felhasználásával olyan lehetőségeket (pl. sítábor, külföldi tanulmányút, tehetséggondozó, személyiségfejlesztő foglalkozások, szociális támogatás) tudunk biztosítani a hátrányos helyzetű családokból érkező fiatalok számára, amelyek hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez, az „aranyos” diákok személyiségfejlődéséhez, sikeres pályaválasztásához, egyetemi, főiskolai felvételéhez; ahhoz, hogy igazi közösséggé válhassanak.

A programok tervezése, szervezése és megvalósítása a tantestület szervezeti és módszertani kultúrájának megújulását eredményezte. A pedagógusok gyakran vesznek részt olyan konferenciákon, továbbképzéseken, amelyeken új típusú munkaformákat sajátíthatnak el, az egyéni fejlesztésben eredményesen alkalmazható „jó gyakorlatokat” oszthatnak meg egymással.

A programban végzett tevékenységet az igazgató, a kollégiumvezető, a programfelelős és a kollégiumi programgazda irányítja és ellenőrzi , együttműködve a szakmai munkaközösségek vezetőivel, az osztályfőnökökkel és a kollégiumi csoportvezetőkkel, valamint a program nevelési céljainak megvalósítását segítő pszichológusokkal.

Az eltelt 21 év alatt a folyamatos megújulás mellett számos, mára már hagyományosnak nevezhető rendezvénye van az „aranyos” intézmények közösségének, mint például a zánkai gólyatábor, a bonyhádi Gymnasion, a pécsi Művészeti Fesztivál, vagy a mezőberényi nosztalgiatábor, hogy csak néhányat említsünk a sokszínű kínálatból. Ezek kiváló lehetőséget nyújtanak a kapcsolatteremtésre, csapatépítésre és a tapasztalatcserére, és nem utolsósorban arra, hogy a diákok különböző területeken megmutathassák tehetségüket. Ehhez járulnak hozzá a különböző műveltségterületekhez kapcsolódó versenyek is.

Diákjaink rendszeresen részt vesznek az országos megmérettetéseken, amelyeken az elmúlt évek alatt több alkalommal a legjobb helyezést vagy minősítést szerezték meg.

A legeredményesebb, a társaik számára példát jelentő tanulók elismerésére alapítottuk 2011-ben „Az év Arany János-diákja” kitüntetést, amelyet gimnáziumunk igazgatója ad át a tanévzáró ünnepélyen.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban különösen nagy jelentősége van a tanítványok motiválásának, támogatásának, folyamatos mentorálásának. Intézményünk elkötelezettségét mutatja az is, hogy az „aranyos” diákokért, a tehetséggondozás területén végzett munka elismeréseként már három kollégánk, Katona Márta igazgató, Tóth Andrásné programfelelős és Sándor Mária tanárnő elnyerte a „Pro Talento – A tehetségért” kitüntetést.

A kollégium

A Tatán 2001 óta működő program feltétele a kollégiumi jogviszony. A délutáni és esti foglalkozások során tudják a tanulók szakemberek (szaktanárok, pszichológus) segítségével leküzdeni egyéni hátrányaikat, fejleszteni tudásukat, kialakítani saját tanulási stratégiájukat. A havi egy programhétvége célja is a hátránykompenzáció és gazdagítás. Ilyenkor a felkészítő és fejlesztő foglalkozások mellett kirándulások, színházi élmények, kulturális programok, egymás lakóhelyének megismerése, gyárlátogatások teszik változatossá a mindennapokat.

A kollégium biztos hátteret nyújt – szoros együttműködésben a gimnáziummal – az AJTP-ben kiemelten kezelt ECDL-vizsga, a gépjárművezetői engedély és a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.

Az Arany János Tehetséggondozó Program diákszemmel

Az Arany János Tehetséggondozó Program valódi pedagógiai értékét a nálunk nevelődő és az útjukra bocsátott tanítványaink érett gondolkodása és érző szíve jelenti. Álljon itt az általuk megfogalmazott gondolatok közül néhány, ami híven tükrözi véleményüket intézményünkről és arról a programról, ami reményeink szerint a magyar köznevelésben a következő évtizedekben is kulcsszerepet fog játszani a tehetségek felismerésében és fejlesztésében.

A megkérdezettek „Az év Arany János - diákja” díjjal kitüntetett diákok.

„ A sikeres felvételi után elérkezett a kollégiumi beköltözés és az első iskolai nap. Az első benyomásaim pozitívak voltak, mind a tanáraimat, mind a nevelőimet közvetlen, emberközpontú személyként ismertem meg.

A kollégium és a gimnázium patinás épülete azt éreztette velem, hogy egy nagy múltra visszatekintő intézmény része lehetek. Ez egyfajta motivációt ébresztett bennem a tanulásra és az iskola hírnevének öregbítésére.

E feladatnak a teljesítéséhez megfelelő segítséget kaptam az iskola pedagógusaitól, külön szeretném kiemelni Barna Katalin tanárnőt, aki gondoskodó osztályfőnökként mindig próbált a helyes útra terelni, matektanárként pedig segített elmélyíteni a tudásomat a reáltudományok terén, ami nagymértékben megalapozta mostani tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fizika alapszakán.

Az ismeretek elsajátításhoz az osztályom támogatása is sokat segített; diáktársaim felnéztek azokra, akik jobban teljesítettek az iskolában, segítséget kértek tőlük, és ez is ösztönzött arra, hogy egy adott problémát minél jobban megértsek, hogy alkalomadtán segíthessek nekik.” (Holl Viktor)

„ Az első dolog, ami mindig eszembe jut, hogy olyan ajtók nyíltak meg előttem, amelyeknek a program segítsége nélkül a közelébe se kerültem volna. Gondolok itt többek között a jogosítvány megszerzésére, külföldi utakra vagy a sítáborokra. És nemcsak az anyagai vonzatuk miatt hatalmas támogatások ezek, hanem az élmények, emlékek miatt is, amelyeket ráadásul egy összetartó csapat tagjaként élhettünk át.

Ami a legtöbbször hasznosnak bizonyult, az a nyelvi előkészítő év, és a későbbi nyelvórák során megszerzett nyelvtudás, az ECDL - vizsgának köszönhető számítógép - ismeret, és az az alapvető műveltség, amit a gimnázium magas szintű oktatása adott.” (Nagy Rebeka)

„ Az előző tanévben földrajzból döntőbe jutottam az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, felsőfokú nyelvvizsgát tettem német nyelvből. A gimnáziumi tanulmányaim befejezése után felvettek a Budapesti Corvinus Egyetemre és a Szabó Kálmán Tehetségprogramba

Mint sokunkat, engem is a céljaim motiválnak leginkább: eredményesen elvégezni az egyetemet, majd onnan lépni a nagybetűs életbe: jó életkörülményeket teremteni a családom számára.” (Zsombok Tamás)

„ Június 23-án este kaptam az SMS-t, hogy felvettek Debrecenbe, az egyetem bölcsészettudományi karára, ahol orosz nyelv és irodalmat fogok tanulni. A gimiben az angol mellett a 2. nyelvem az orosz volt, amit osztályfőnököm, Dr. Horváthné Lőrincz Mária tanárnő tanított. Nagyon megtetszett a nyelv, és a kultúra is érdekel, ezért szeretnék behatóbban megismerkedni mindezzel.

Ha minden jól megy, tolmácsként fogok végezni, és szeretnék egy cégnél elhelyezkedni. Nagy vágyam az is, hogy kint élhessek néhány évig orosz földön. És ha már biztos jövedelmem és párom is lesz, nagy családot is szeretnék 2 vagy 4 gyerekkel.” (Golda Hajnalka)

„ Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia mesterszakán folytatom tanulmányaimat.

A gimnáziumi évek alatt elsősorban a magyar nyelv és irodalom segített abban, hogy fejlődjön kommunikációs készségem, ami a segítő szakma egyik fontos feltétele.

A pszichológus szakmában nagyon fontos az önismeret, melynek fejlesztéséhez a kollégiumi lét nagyon sokban hozzájárult. A pszichológiai csoportépítő foglalkozás, mely a program sajátja, segített a csoportlégkör fejlesztésében, a társak és önmagunk megismerésében. Részben ennek köszönhetem, hogy a pszichológus szakma felé fordult az érdeklődésem. A kollégiumi lét megtanított a nagyobb fokú elfogadásra, alkalmazkodásra, problémamegoldásra, amely mind hozzájárult ahhoz, hogy céltudatosabbá, önállóbbá váljak. Ezenkívül a jelenlegi tanulmányaimban a matematika, az angol és a biológia fontos szerepet játszik, mert ezen tantárgyak jó megalapozása megkönnyítette statisztikai, anatómiai tanulmányaimat és az idegen nyelvű szakirodalom megismerését. Úgy érzem, hogy az AJTP mind a tudásom megalapozásával, mind a személyiségem fejlesztésével hozzájárult ahhoz, hogy egyetemi tanulmányaim során kemény munkával kiváló eredményeket érjek el /…/

A jelenlegi „aranyos” diákoknak azt üzenem, hogy éljenek azzal a sok-sok lehetőséggel, amelyet a program biztosít számukra, és használják ki az első évet az idegen nyelv elsajátítására és tudásuk fejlesztésére, mert később a főiskolán, az egyetemen, vagy akár az életben egyre fontosabbá, szükségesebbé válik az idegen nyelv, elsősorban az angol nyelv nagyfokú ismerete. Keressék azokat a területeket, ahol tehetségesebbek, mint az átlag, és éljenek a tanárok által nyújtott segítséggel, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák!

Ezenkívül úgy gondolom, érdemes mindenféle közös programba akár résztvevőként , akár szervezőként bekapcsolódni, mert ezáltal számos élménnyel, tapasztalattal gazdagodik az ember.

A kollégiumi lét nagyon hasznos, mert felkészít az életre azzal, hogy a kollégista gimnazisták jobban rákényszerülnek az önállóságra, saját érdekeik érvényesítésére, illetve az egy csapatban való tevékenykedésre, gondolkodásra.

Eötvös - diákként mindig jó szívvel gondolok vissza a gimnáziumra és a kollégiumra, a megye hangulatos városkájában, Tatán eltöltött öt évre.” (Kondár Kitti)

Válogatás diákköltőink alkotásaiból

Az Arany János Tehetséggondozó Program számos lehetőséget biztosít a diákoknak tehetségük kibontakoztatására. Az érzelmi intelligencia fejlesztésében, a nevelésben különösen fontos szerepe van a különböző művészeti ágak megismerésének, az alkotó tevékenységnek. Tanulóink évről évre eredményesen szerepelnek a pécsi Művészeti Fesztiválon, a Tömörkény István alkotói pályázaton.

Egykori diákjaink is szívesen járnak vissza gimnáziumunkba a „Diák – Toll” rendezvényeire, aktívan részt vesznek a diákírók, diákköltők kiadványainak szerkesztésében. Az alábbiakban Badari Boglárka, Kocsis Nikolett és Kovács István verseiből összeállított válogatást olvashatják.

Badari Boglárka: A mélység

Gondoltam rád többször,
De a szívem a sötétségbe rejtőző
Rendszertelen nyers világban,
Elveszve bolyong e csodában.
Észrevétlen zuhant e messziségbe,
S szeretete a mélységben eltűnt.
Vártam rá éveken át,
S szemem eladta világát.
Hallottam lépteid,
Melyek a sötétségből törtek felém,
Szívem egy pillanatra megállt,
S gondolatom csak rajtad járt.
Aztán távolodni kezdtek,
S a sötétségben a mély felé vezettek.
Sírtam hosszú ideig,
De szívem közben elhűlt,
Megfagyott,
S kővé dermedve a földre hullt.

 

Kovács István: Tánc

Szürke fellegek lógnak az égen,
A nap sem süt úgy, mint régen.
Zúzmara roppan lépteim nyomán,
Ismét ősz lett … túl korán.

 

Az öreg fák ismét bálba mennek,
Zöld ruháik feledésbe vesznek.
Ezerszínűt öltenek most helyette,
Harsányat, tündöklőt, a nyarat feledve.
Indul a tánc, ropja az erdő,
Partner a szél, a vad szerető
A villámoktól meg nem retten,
Ha Zeusz ostora csetten.

 

Magával ránt, összeroppant a hév,
A napok rohannak, elfut egy újabb év.
Hajnalban a fák pucér testüket köddel takarják,
A szelek elvonulnak. Te ugye maradnál?

 

Kovács István: Álom

Álomszerű valóság, fény és hangok leképezve.
Jelenem s múltam ürességét megérezve
Üresen csapongva gondolataim között
Rendszert találtam, mely működött.

 

Nem látok többé csak álomképeket,
Valótlanokat és tündérszépeket.
Most élem az álmot, s álmodom az életet,
A jövőmet, mely sosem volt, de létezett.

 

Fénynyaláb gyúlt a horizont szélén,
Ott táncoltam én a késhegy élén.
Jobbra a semmi, az üres végtelen,
Balra maszkok nevetnek a zord életen.
De ritmust váj szívembe álmok zömök hada,
Csak táncolni, táncolni és sosem érni haza.
Életem dal, testem ritmussá sorvadt,
Szívemről a jég végleg felolvadt.

 

Félig élt életem új utakra tévedt,
Hol az égből lakomázhat a végzet.
Sebeim nyitva az új harcoknak,
A kopott emlékek keményen sarcolnak.

 

Vár a világ, hív és fojtogat.
A vágy körülfogja a torkomat.
Az álom véget ér, s arcon csap az ébrenlét.
Egyszer meghaltam, de álmomban éltem még.

 

 

Kocsis Nikolett: KöltŐsök
(Szeged híres költőihez)


Minden kőben, fában, térben
Varázsos múlt köszönt,
Zengőn hangzik apró léptem
A nagy házfalak között.

Egy ablak alól árnyék vetül,
Pipát szív a kalapos Juhász,
A cirka füst nem csípi szemem,
Csak ballagok tovább.

Látok egy szép párt,
Szerelmük már bronzban,
Radnóti az ő Fanniját
Karolja nyugalomban.

Azt kívánom, bár ölelne
Engem is így valaki,
Jó volna egy örök szerelmet
Versfolyamba önteni.

Gondolatban kérdem én,
Ha Horger Antal élne,
Vajon ez a költemény
Sem lenne ínyére?

Bíráim inkább Ti legyetek
Költő ősök, Rátok figyelek!
Szavaitok égnek bennem,
Mint kőbe vésett intelmek.

Dicső múltból szép jövőbe
Vezessetek engem,
Segítsetek Szegedhez
Méltónak lennem.

 

Kocsis Nikolett: Menedék

Mennék. Oda, hol Te vagy.
Lennék száz kósza gondolat,
Fejedtől a szívedig futnék,
Futnék, de messze az ég.

Egy csillag. Ez vagy nekem,
Vezérfény a sötétségben.
Felmászom a tejútlétrán,
Nem kell, csak hogy némán nézz rám.

Látlak. Lelked az enyémmel egy,
Egy mosolyodtól olvad a jéghegy
Szívem körül, mi eddig védett.
Ölelésed menedék lett...

 

 

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes